رنگ برداری، لکه برداری، رنگرزی، سفید شویی

تومان

رنگبرداری، لکه برداری، رنگرزی، سفید شویی، رنگ کردن فرش به رنگ دلخواه

پاک کردن